Children of the Heavenly Father

Music: Swedish Folk Melody

Lyrics: Caroline V. Sandell-Berg

Return to Index